600 تن از کارکنان بخش تسلیحات اتمی انگلیس دو اعتصاب 48 ساعته برگزار م

کارکنان بخش تسلیحات اتمی انگلیس در صدد هستند در دو روز متفاوت از ماه ژانویه به مدت 48 ساعت در اعتراض به طرح کاهش حقوق بازنشستگی خود اعتصاب کنند.