پنجاهمین شماره فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شد

شماره پنجاهم فصلنامه علمی ـ پژوهشی حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسید.

۵۰هزارتن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار میوه نوروز ۹۶ توزیع شد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: با بهره گیری از ظرفیت شبکه سراسری تعاونی‌ها تاکنون ۵۰ هزار تن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار میوه نوروز ۹۶ تو