تعهد دولت به مصوبات آلودگی هوا/بیشترین مصوبه‌ محیط زیستی راداشتیم

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دولت برای رفع آلودگی هوا بر تعهد دولت به اجرای مصوبات آلودگی هوا تاکید کرد و

مسئولیت پذیری در رابطه با محیط زیست توسعه پایدار را رقم می زند

اراک- معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور گفت: مسئولیت پذیری در رابطه با محیط زیست توسعه پایدار را رقم می زند، بنابراین تک تک افراد جامعه مو