مخرج مشترک تمامی آسیب‌های اجتماعی نارضایتی است

وزیر کشور عدم توازن و تعادل در حوزه اقتصادی و توزیع منابع را ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد.

فعالیت‌های سیاسی با حفظ آرامش و رعایت قوانین مد نظر است

وزیر کشور عدم توازن و تعادل در حوزه اقتصادی و توزیع منابع را ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد.

به دنبال اقدامات مفید و موثر در حوزه آسیب‌های اجتماعی هستیم

وزیر کشور گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص آسیب‌های اجتماعی سعی ما بر این است که در این حوزه اقدامات مفید و موثری را به انجام برسانیم.

وزیر کشور به استان مرکزی سفر کرد

وزیر کشور دقایقی پیش وارد اراک شد و مورد استقبال مسئولن استان قرار گرفت.