زنان در ایران با داشتن تبار و تاریخ فرهنگی، مغلوب فرهنگ غرب نمی ش

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: زنان در ایران دارای تبار تاریخی و ظرفیت بزرگ فرهنگی هستند و مغلوب فرهنگ غرب نمی شوند.