کلیه غرامات صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شد

صندوق بیمه کشاورزی غرامات بیمه گزاران خسارت دیده به مبلغ قریب به ٥٠٠٠ میلیارد ریال را پرداخت کرد.