برنامه‌ای برای بازنگری طرح تعالی مدیریت مدارس نداریم

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از برگزاری دوره مهارت تکمیلی ویژه ارزیابان و مدرسان "مدارس طرح تعالی" خبر داد.

برگزاری دوره مهارت تکمیلی ویژه ارزیابان و مدرسان "مدارس طرح تعالی"

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برنامه‌ای برای بازنگری طرح تعالی مدیریت مدارس نداریم گفت: امسال بر شمار مدارس مجری طرح تعالی افز