استاد «شریعتمداری» تمام عمرش را معلمی کرد

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: استاد علی شریعتمداری در تمام صحنه‌های عمرش به عنوان یک معلم وظیفه خود را ایفا ‌کرد.

بزرگداشت دکتر علی شریعتمداری برگزار می شود

بزرگداشت دکتر علی شریعتمداری در دانشکده علوم تربیتی فردوسی مشهد برگزار می شود