شروط اجرای مصوبه مجلس درباره کسر خدمت سربازی فرزندان رزمندگان، آزادگا

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شروط اجرایی شدن قانون محاسبه کسر خدمت سربازی فرزندان رزمندگان، آزادگان و جانبازان منوط به اذن رهبری را تش