"نظام معرفت شناسی اشراقی سهروردی" به چاپ رسید

کتاب "نظام معرفت‌شناسی اشراقی سهروردی" اثر دکتر مهدی عباس‌زاده با موضوع معرفت‌شناسی سهروردی منتشر شد.

نظام معرفت شناسی اشراقی سهروردی منتشر شد

کتاب «نظام معرفت شناسی اشراقی سهروردی» اثر مهدی عباس زاده از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

معرفت و نحوه تشکیل آن در اندیشه‌های فلسفی و تربیتی علی شریعتمداری

شریعتمداری به جای ارائه تحلیل های مرسوم فلسفی در باب نحوه تشکیل معرفت، تحلیلی تربیتی بیان می کند تا موجبات اتخاذ دیدگاهی مناسب را برای مربیان و تربیت