وزیر کشور به استان مرکزی سفر کرد

وزیر کشور دقایقی پیش وارد اراک شد و مورد استقبال مسئولن استان قرار گرفت.