حدود 2 نتیجه برای پیمانکاران بومی و استانی در اولویت اجرای پروژه‌ها قرار گرفتند

جرقه امید برای نیروهای بومی

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در خصوص مکلف شدن برخی وزارتخانه‌ها جهت استفاده از نیروی بومی را فرصت مناسبی برای تحقق خواسته بحق

پیمانکاران بومی و استانی در اولویت اجرای پروژه‌ها قرار گرفتند

براساس ماده 58 قانون برنامه توسعه و با تصویب مجلس کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌ شدند برای اجرای پروژه های عمرانی خود، پیمانکاران بومی و استانی را در ا